Smeekbede (dua) bij verdriet

Eenieder van ons maakt tijden mee waarin verdriet overheerst, tijden van bezorgdheid en bedroefdheid. In dit wereldse leven zullen deze tijden zich steeds weer voordoen en hoewel het niet verboden is om verdriet te hebben of zelfs te huilen (zonder hierin te overdrijven), is het belangrijk om je ook in verdrietige tijden tot Allah de Verhevene te keren. Vraag Allah de Verhevene om hulp en geef jezelf aan Hem over, want waarlijk, het is alleen Hij Die jou kan helpen, jouw verdriet weg kan nemen en jou rijkelijk kan belonen voor iedere pijn en moeite die je doorstaat. Hierbij een smeekbede die verricht kan worden bij verdriet… Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Smeekbede voor meer profijtvolle kennis

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat U mij onderwezen heeft en onderwijs mij wat profijtvol voor mij is en laat mijn kennis toenemen. Alle lofprijzingen komen toe aan Allah in alle omstandigheden en ik zoek toevlucht bij Allah tegen de toestand van de mensen van het Hellevuur.” Een prachtige smeekbede met profijtvolle woorden. Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua wanneer er iets gebeurt wat je liever niet hebt

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige, en in iedereen zit iets goeds. Streef daarom naar hetgeen wat profijtvol is voor jou en zoek de hulp van Allah. En als jou iets overkomt (in de vorm van problemen), zeg dan niet: “Als ik dat had gedaan, was dit en dat niet gebeurd”, maar zeg: “Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij”, want “als” opent de deuren voor de Shaitan.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Wat te doen bij twijfel over het geloof

Eén van de manieren waarop de vervloekte shaitan ons van de waarheid probeert af te brengen, is door influisteringen. Hij fluistert ons zaken in waardoor we gaan twijfelen over ons geloof, moge Allah ons ertegen beschermen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De shaitan zal tot iemand van jullie komen en zeggen: “Wie heeft de aarde geschapen?” waarop degene zegt: “Allah”, waarna de shaitan zegt: “En wie heeft Allah geschapen?” Wie van jullie dit overkomt, laat hem dan zeggen: “Ik geloof in Allah en in Zijn Boodschappers.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Dua om kennis en om met de rechtschapenen te zijn

Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) wordt vele malen bij naam in de Koran genoemd en is een verheven Profeet. Hij behoort tot de vijf vooraanstaande Profeten waartoe ook onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) was een standvastig moslim, die overtuigd was van het zuivere monotheïsme: het alleen aanbidden van Allah. Hij was hier standvastig in en gaf zich over aan Allah, zelfs al werd hij vele malen beproefd door Allah met zware beproevingen. Zo werd Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) opgedragen door Allah om zijn eigen zoon te offeren. Hoewel vele van ons zouden twijfelen, was Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) standvastig en hij vertrouwde volledig op Allah dat Hij zou laten gebeuren wat goed was. Hij was bereid om zelfs zijn eigen zoon te offeren. Uiteindelijk stuurde Allah een ram, om die te offeren in plaats van zijn zoon, maar deze situatie is één van de vele voorbeelden die ons de standvastigheid van deze verheven Profeet tonen. In de Koran worden verschillende voorbeelden genoemd.

Ook staat er in de Koran een smeekbede vermeld die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) is uitgesproken. Deze smeekbede luidt: ‘Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid. En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Da waarop er wordt opgewekt.’ Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) vraagt hier allereerst om wijsheid, waarover Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hij hiermee om kennis vroeg. En dat hij vroeg om met de rechtschapen moslims te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals, degene die ook geloofden in het zuivere monotheïsme. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Toevlucht zoeken tegen de Shaitan

Allah de Verhevene zegt in de Koran, in Surah Al-Muminien: “En zeg: “Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de influisteringen van de Shayatien. En ik zoek mijn toevlucht tot U, mijn Heer, zodat zij niet bij mij komen.” Ibn Kathir heeft in zijn tafsir gezegd dat Allah de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in dit vers opdraagt om toevlucht bij Hem te zoeken tegen de vervloekte Shaitan, omdat niets en niemand anders ons tegen hem kan beschermen, alleen Allah. We worden daarom opgedragen om toevlucht te zoeken bij Allah en ook om Zijn Naam te noemen voor bijvoorbeeld het eten, het slachten en om Hem veelvoudig te gedenken, want Allah is onze Beschermer en Hij is de beste Beschermer.  Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Bescherming bij Allah zoeken tegen de Hel

Wie zijn de dienaren van de Barmhartige? In de Koran zegt Allah, de Verhevene, in een interpretatie van de betekenis: “De dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam.” En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan. En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.” En degenen die wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden. En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet, zal een bestraffing ontmoeten.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeken om het goede van deze wereld en het Hiernamaals

Allah, de Almachtige zegt in de Koran: “Wanneer jullie dan jullie (hadj)rituelen hebben voltooid, gedenk dan Allah, zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die zeggen: “Onze Heer, geef ons in de wereld,” maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel. En er zijn onder hen die smeken: “Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.” Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allah is snel in de afrekening.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Dua bij zorgen en verdriet

Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bij zorgen en verdriet altijd zei: “Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Almachtige, de Verdraagzame. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer van de Edele Troon. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer der werelden, de Heer van de aarde en de Heer van de Edele Troon.”  Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Smeekbede van degenen die nadenken

Allah spreekt in de Koran over de bezitters van verstand, die de Tekenen van Allah zien. Allah zegt over hen: “Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, zeggend: “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: “Geloof in jullie Heer,” dus geloven wij. Onze Heer vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft heeft en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |