Tijden en plaatsen waar dua verhoord worden

Er zijn vele tijden en plaatsen waarbij de kans groter is dat onze smeekbeden verhoord worden, wanneer we op deze momenten en plaatsen smeekbeden verrichten. Het is een gunst van Allah dat Hij sommige tijdstippen en sommige plaatsen verheven heeft boven andere tijdstippen en plaatsen. In dit artikel volgt een opsomming van deze tijden en plaatsen. Naast het gebruik maken van deze tijden en plaatsen is het natuurlijk ook belangrijk dat we oprecht zijn in onze smeekbeden en dat we rekening houden met de andere voorwaarden bij het verrichten van smeekbeden.

Helaas komt het ook vaak voor dat smeekbeden niet verhoord worden, lees daarom het volgende artikel, om zeker te weten dat er geen obstakels bestaan in de verhoring van jouw smeekbede: Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?

Tijdens het derde deel van de nacht

Tijdens het derde deel van de nacht, de tijd voor de dageraad, de tijd waarop Allah neerdaalt om Zijn gunst aan Zijn dienaren te verlenen, om aan hun behoeften te voldoen en hun zorgen te verlichten, het moment wanneer Hij zegt:

“Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” 1

Deze woorden zijn afkomstig uit een hadith qudsi. In deze hadith staat vermeld dat Allah iedere nacht tijdens het derde, laatste deel van de nacht naar de laagste hemel neerdaalt, dit vragend. Het is het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer kan zijn en een moment waarop de dienaar smeekbeden tot Hem kan verrichten. Wanneer wij dus dichter tot Allah willen komen (qua geloof en overgave), zouden wij dus van dit moment gebruik moeten maken.

Abu Bakr Al-Tartushi liet met zijn woorden de grootsheid zien van de nacht om smeekbeden te verrichten. Hij zei:

“Degene die behoeftig is aan Allah, terwijl hij de hele nacht doorslaapt, is geen wijs persoon.” 2

De nacht is een dagdeel die door het grootste deel van de schepping, slapend door wordt gebracht, maar de ware dienaar van Allah is wakker en roept zijn Heer oprecht aan. In de Koran beschrijft Allah de ware gelovigen:

Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen. En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving. 3

Dus wanneer we willen dat onze smeekbeden verhoord worden, dan is de nacht het beste moment om smeekbeden tot Allah te richten.

Een bepaalde tijd van de nacht

Naast de overleveringen die stellen dat smeekbeden tijdens het derde deel van de nacht verhoord worden, is er ook een overlevering waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zegt dat er een bepaalde tijd in de nacht is waarin smeekbeden verhoord worden:

“Gedurende de nacht is er een tijd waarop de moslim niet om het goede van deze wereld en het Hiernamaals vraagt zonder dat het hem gegeven zal worden, en dat en dat vindt elke nacht plaats.” 4

Laylat al-Qadr

Ook Laylatul al-Qadr is een goed moment om smeekbeden te verrichten. Het is een gezegende nacht waarin de engelen neerdalen het ons aangeraden is om Allah veelvuldig te aanbidden, aangezien deze nacht beter is dan duizend maanden. Allah zegt over deze waardevolle nacht:

Voorwaar, Wij hebben het (de Koran) neergezonden in de laylatoel qadr. En wat doet jullie weten wat laylatoel qadr is? Laylatoel qadr is beter dan duizend maanden. De engelen en djibriel daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (tijdens deze nacht) tot aan de ochtendscherming. 5

Het is overgeleverd dat Aisha aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg:

“Als ik weet welke nacht Laylat al-Qadr is, wat zou ik [die nacht] dan moeten zeggen?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei daarop:

“Zeg: ‘O Allah, U bent Vergevingsgezind en houdt van vergeving dus vergeef mij).” 6

Tijdens de oproep tot het gebed (adhaan)

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd op het gezag van Sahl ibn Sa’d:

“Er zijn twee smeekbeden die niet afgewezen of zelden afgewezen zullen worden: de smeekbede tijdens de oproep tot het gebed en de smeekbede op het moment van de strijd wanneer twee legers ten strijde trekken.” 7

Tussen de adhaan en de iqaamah

Het is overgeleverd dat Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gezegd heeft:

“Een dua die tussen de adhaan en de iqaamah verricht wordt, wordt niet afgewezen. Verricht dus smeekbeden (gedurende deze tijd).” 8

Tijdens het verrichten van de neerknieling (sudjud)

Deze positie (in het gebed) waarbij we neerknielen voor Allah (sudjud) is de beste positie waarin we onszelf ten opzichte van Allah kunnen bevinden. Met deze positie tonen we onze nederigheid en laten we zien dat we ons willen onderwerpen aan Allah. We buigen onze hoofden, de edelste delen van onze lichamen, naar de grond, in het stof, zoekende naar de tevredenheid van onze Heer. Het is dus logisch dat deze houding het meest geliefd is bij Allah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Het moment waarop de dienaar het dichtste bij zijn Heer is, is tijdens de neerknieling, dus vermeerder de smeekbeden (tijdens deze neerknieling).” 9

Voor het beëindigen van het gebed

Wanneer we de laatste tashahhud verricht hebben, voordat we het gebed beëindigen, is het goed om smeekbeden te verrichten, want het is één van de momenten waarop de kans op verhoring van onze smeekbeden groot is. Het bewijs hiervoor is te vinden in een overlevering van Ibn Mas’oed waarin hij vertelt:

“Ik was aan het bidden, terwijl de Profeet, Aboe Bakr en Omar aanwezig waren. Toen ik de zithouding aannam (tijdens de laatste tashahhud), verheerlijkte ik Allah, bad over de Profeet en begon toen te bidden voor mezelf. Hierop zei de Profeet: “Vraag en je zult het krijgen. Vraag en je zult het krijgen.” 10

Na de voorgeschreven gebeden

Volgens de hadith van Abu Umaamah werd er gevraagd aan de profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O Boodschapper van Allah, welke dua wordt verhoord?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“In het laatste derde deel van de nacht en na de voorgeschreven gebeden.” 11

Er dient wel opgemerkt te worden dat er enkele meningsverschillen bestaan tussen geleerden over de zinsdeel: “na de voorgeschreven gebeden”. Voor het woord ‘na’ wordt het Arabische woord ‘dabr’ gebruikt. Duidt dit op voor het einde van het gebed, dus voor de tasliem of wordt er na het gebed mee bedoeld? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah heeft gezegd dat dit zinsdeel de tijd voor de salaam aanduidt: 

“Het woord ‘dabr’ verwijst naar iets dat onderdeel is van iets anders, zoals dabr al-haywaan (het achterste van een dier).” 12

Sheikh Ibn ‘Othaymeen heeft over de kwestie gezegd:

“Wat er verhaald is over dua na het gebed is voor de salaam en wat er verhaald is over dhikr na het gebed is na de salaam, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En als jullie dan de salaat verricht hebben, gedenkt dan Allah, staand en zittend en liggend.” 13

Tegelijkertijd zijn er ook geleerden die stellen dat het in deze hadith gaat om de tijd na het gebed. Het woord dabr kan beide betekenissen dragen. Daarbij zijn ons ook smeekbeden bekend die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) na het gebed verrichtte.

Een bepaalde tijd op vrijdag

Gedurende een bepaalde tijd op vrijdag worden alle smeekbeden verhoord door Allah. De vrijdag is een gezegende dag die verheven is boven de andere dagen van de week en de verhoring van onze smeekbeden op deze dag is een deel van de zegeningen op deze dag. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noemde de vrijdag en zei:

“Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. 14

De regen

De tijd wanneer het regent is een tijd waarin de zegeningen van Allah op ons neerdalen en tegelijkertijd een tijd waarin er een grotere kans is dat onze smeekbeden verhoord worden. Sahl ibn Sa’d heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Er zijn er twee die niet afgewezen zullen worden: dua op het moment van de adhaan en wanneer het regent.” 15

Het drinken van Zamzam water

Voor het drinken van Zamzam water is eveneens een moment waarop smeekbeden verhoord worden door Allah. Het is overgeleverd van Jaabir dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Zamzam-water is voor datgene waarvoor het gedronken wordt.” 16

Deze hadith houdt in dat je hetgene krijgt waarvoor je zam zam water drinkt.

Het kraaien van een haan

Aboe Hoerayrah heeft overgelevergd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) over het kraaien van een haan zei:

“Als je het kraaien van een haan hoort, vraag Allah dan om Zijn gunsten, want hij (de haan) heeft een engel gezien. En wanneer je een ezel hoort balken, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de satan, want hij (de ezel) heeft satan gezien.” 17

Al-Qadi Iyad legde deze hadith als volgt uit:

“Het is alsof de reden hiervoor is dat de engel hoogstwaarschijnlijk ‘amin’ zal zeggen op de smeekbede van de persoon en vraagt om vergeving voor hem en getuigt van zijn oprechtheid en nederigheid. En wanneer (hij een ezel hoort balken), zou hij toevlucht moeten zoeken bij Allah tegen het slechte wat satan bij hem kan veroorzaken, en tegen zijn influisteringen. In deze situatie wordt de dienaar dus bevolen zich tot Allah te wenden voor bescherming…”

Het bezoeken van de zieken

Umm Salamah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

‘Zeg goede dingen wanneer jullie een zieke bezoeken, want de engelen zeggen ‘Amin’ op alles wat jullie zeggen.’ 18

Wanneer de ziel van iemand wordt weggenomen

De smeekbeden van de mensen nadat de ziel van de overledene weggenomen is, worden verhoord. Daarom zouden degenen die aanwezig zijn hierbij alleen maar om het goede moeten vragen. De engelen die aanwezig zijn om de ziel mee te nemen, zullen ‘amin’ zeggen op iedere dua zeggen tijdens deze gelegenheid. Tijdens deze gelegenheid zouden de aanwezigen dus om het goede moeten vragen voor de dode, diens familie en voor henzelf.

Volgens een hadith in Moeslim kwam de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bij Abu Salamah (nadat hij overleden was) en zijn ogen waren geopend. Hij sloot ze en zei:

“Wanneer de ziel weggenomen wordt, volgt de blik het.”

Sommigen van zijn familie raakten van streek en hij zei:

“Bid niet voor iets anders dan het goede voor jullie zelf, want de engelen zeggen ‘Amin’ op alles wat jullie zeggen.” 19

Deze overlevering toont ons ook waarom de ogen van een dode altijd omhoog staren. Dit omdat de ogen de ziel volgen die in de handen van de engelen des doods naar de hemel wordt gebracht.

Aangedane onrecht

Het gebed van degene die onrecht is aangedaan wordt verhoord. In een hadith zegt de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Vrees het gebed van degene die onrecht is aangedaan, want er is geen hindernis tussen [het gebed] en Allah.” 20

En de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd in een andere overlevering:

“Het gebed van degene die onrecht is aangedaan, zal beantwoord worden, zelfs als hij een kwaaddoener is want zijn kwaad is enkel tegen zichzelf gericht.” 21

De vader, de vastende en de reiziger

De dua van een vader voor (het voordeel van) zijn kind, de dua van een vastende persoon gedurende de dag van zijn vasten en het gebed van de reiziger. Van al deze personen worden de smeekbeden verhoord. Het is overgeleverd in een sahih overlevering dat onze Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Er zijn drie gebeden die niet afgewezen worden: het gebed van een vader voor zijn kind, het gebed van een vastende persoon en het gebed van de reiziger.” 22

De vader tegen zijn kind

Het gebed van een vader tegen zijn kind (dus ten nadele van het kind) wordt eveneens verhoord. Volgens een sahih hadith heeft de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd:

“Er zijn drie gebeden die beantwoord zullen worden: het gebed van degene die onrecht is aangedaan, het gebed van de reiziger en het gebed van een vader tegen zijn kind.” 23

Een rechtschapen persoon voor zijn ouders

De dua van een rechtschapen persoon voor zijn ouders wordt verhoord, want de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer de zoon van Adam overlijdt, komen al zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, een rechtschapen zoon die voor hem zal bidden of profijtvolle kennis.” 24

Voor het dohr-gebed

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was gewend om vier gebedseenheden te bidden nadat de zon haar zenith (hoogtepunt) bereikt had, maar nog voor dohr. Hij zei over dit tijdstip:

“Dit is een tijd waarop de poorten van de hemel geopend worden en ik wil dat een goede daad van mij in deze tijd opstijgt.” 25

De eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Er zijn geen dagen waarin het verrichten van goede daden beter is dan tijdens deze tien dagen.” 26

Deze overlevering toont ons de verhevenheid van deze dagen en aangezien het verrichten van dua de beste aanbidding is, kunnen we stellen dat het aan te moedigen is om smeekbeden te verrichten tijdens deze tien dagen.

De Ramadan

De maand Ramadan is een gezegende maand waarin de Koran geopenbaard is. Het is de maand waarin de deuren van genade geopend zijn en daarom is het verrichten van dua in deze tijd goed. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Wanneer de maand Ramadan komt, zijn de poorten van de genade (of in een andere overlevering: het paradijs) geopend en de poorten van de hel gesloten en de satans zijn vastgeketend.” 27

Hieruit kunnen we opmaken dat de kans dat onze smeekbeden tijdens de Ramadan verhoord worden, groter is, aangezien de poorten van het Paradijs en van de genade geopend zijn.

Artikel met anderen delen? Heel graag! Vermeld dan ook DuaKracht.nl

____________________________________

1: Boekhaarie
2: Al-Hilali, pagina 47
3: Soerah Ad-Dhariyaat 51:17-18
4: Moesliem
5: Soerah Al-Qadr 97:1-5
6: At-Thirmidhi, Ibn Majah en al-Hakim
7: Aboe Dawoed, Ibn Majah en Al-Hakim
8: Ahmad, At-Thirmdihi, Aboe Dawoed
9: Moeslim, Aboe Dawoed, An-Nasaa’i en anderen
10: At-Thirmidhi
11: At-Thirmidhi en anderen
12: Zaad Al-Ma’aad
13: Kitaab ad-Dua, bladzijde 54 – Koranvers 4:103
14: Boekhaarie en Moeslim
15: Aboe Dawoed en Al-Hakim
16: Ahmad
17: Boekharie, Moeslim en Ahmad
18: Moeslim en anderen
19: Moeslim, Aboe Dawoed, Ahmad, Sahih Al-Jami
20: Boekhaarie en Moeslim
21: Ahmad
22: Al-Bayhaqi
23: At-Thirmidhi
24: Moeslim
25: Ahmad, At-Thirmidhi en anderen
26: Boekhaarie en anderen
27: Boekhaarie, Moeslim en anderen