Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?

Iedereen kan Allah aanroepen, maar om ervoor te zorgen dat onze smeekbeden verhoord worden door Allah is het belangrijk dat we aan voorwaarden voldoen. Deze zijn:

  • Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren.
  • Oprechtheid.
  • Niet gehaast zijn.
  • Smeekbede verrichten voor het goede.
  • De aanwezigheid van een toegewijd hart.
  • Godsvrezend zijn (taqwa).
  • Toegestaan voedsel eten.
  • Het beste van Allah verwachten.

 
Zoals het gebed van iemand die niet bidt op de wijze van de Profeet (vrede zij met hem) niet geaccepteerd wordt, worden smeekbeden ook niet geaccepteerd als ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Overigens betekent dit niet dat de smeekbede van iemand nooit verhoord kan worden wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt. De verhoring van een smeekbede gebeurt met de wil van Allah. Wanneer Hij een smeekbede wilt verhoren, doet Hij dat, ongeacht of er aan de voorwaarden voldaan is of niet. Het kan dus zijn dat Allah de smeekbede verhoord van iemand die niet aan de voorwaarden voldoet, terwijl de smeekbede van iemand die hier niet aan voldoet, niet verhoord wordt.

Maar natuurlijk heeft degene die bij het verrichten van smeekbeden aan alle voorwaarden voldoet, een grotere kans op verhoring van de smeekbede. Het verdient dus de voorkeur om zo goed mogelijk aan de voorwaarden te voldoen.

Beseffen dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren

De eerste voorwaarde is het besef dat alleen Allah de smeekbede kan verhoren en niemand anders. Eveneens moeten wij beseffen dat Hij tot het verhoren van smeekbeden in staat is, Hij bezit de macht om smeekbeden te verhoren. Dit besef is gebaseerd op het geloof van de moslim, de tawhied, het geloven dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden en dat Hij tot alles in staat is. Allah zegt in de Koran:

Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie gevolmachtigden gemaakt worden op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen. 1

Oprechtheid

Wanneer we beseffen dat alleen Allah onze smeekbeden kan verhoren, is het een logische gevolgtrekking dat we ons enkel en alleen tot Allah richten en tot niemand anders. Allah zegt:

Voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roept dan naast Allah niet één aan. 2

En Allah zegt:

Zij werden niet anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden. 3

Toch zijn er mensen die anderen naast of zelfs in plaats van Allah aanroepen. Zij roepen geesten op, doden in graven of stenen beelden en geloven in deze zaken alsof het goden zijn. Maar het zijn geen goden, sterker nog: het zijn schepselen zoals wij dat allen zijn. Hoe vreemd is dat? En daarom roept Allah deze mensen op om hun valse goden aan te roepen. Allah zegt:

Voorwaar, degenen die jullie buiten Allah aanroepen zijn schepselen zoals jullie zelf. Roept hen dan aan en laten zij jullie dan verhoren, als jullie waarachtigen zijn. 4

Niet gehaast zijn

Wij zouden niet gehaast moeten zijn met de verhoring van smeekbeden. Het gehaast zijn met de verhoring van onze smeekbeden kan een oorzaak zijn van het niet verhoren van onze smeekbeden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd:

“De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.”

Hierop werd de Profeet (vrede zij met hem) gevraagd wat haastig zijn inhoudt. De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde:

“De dienaar zegt: “Ik heb Allaah keer op keer aangeroepen, maar ik zie niet dat het verhoord is”, waarop hij de hoop op verhoring opgeeft en de smeekbede verlaat.” 5

Het is dus beter om te volharden in het verrichten van smeekbeden en niet te wanhopen aan de verhoring van onze smeekbeden, zelfs al lijken onze smeekbeden niet verhoord te worden. Wij zouden dus niet gehaast moeten zijn wanneer wij smeekbeden verrichten en hier moeten wij op letten, want de mens is haastig van aard. Allah zegt namelijk:

En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard). 6

Ibn Al-Qayyim heeft ook gesproken over de haastigheid bij het verrichten van dua:

“En onder de ziekten die de dua kwellen en die de verhoring verhindert, is wanneer een persoon haastig is in het verwachten van verhoring. De verhoring is uitgesteld waardoor hij de hoop opgeeft en de dua verlaat. Hij is als iemand die een zaad plant of een kiem, het dan beschermt en verzorgt, het water geeft, maar wanneer het (geven van vruchten) en het bereiken van perfectie op zich laat wachten, dan verlaat hij het en zorgt hij er niet meer voor.” 7

Overigens betekent dit niet dat je Allah niet mag vragen om het verhoren van de smeekbede te haasten. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg Allah tijdens een smeekbede om regen ook eens om de verhoring ervan te haasten:

“O Allah, stort een voordelige, overvloedige en levenskrachtige regenbui over ons uit, waar wij van zullen profiteren en die ons niet benadeeld, haastig en niet vertraagd.” 8

Hetgeen wat verboden is, is dat we een smeekbeden verrichten en dat we het verlaten, omdat we denken dat deze niet verhoord worden.

Smeekbeden verrichten voor het goede

Wanneer wij smeekbeden verrichten, is het van belang dat we alleen om goede zaken vragen. Zoals we al eerder gezien hebben, heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:

“De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” 9

In deze overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem) dat wij niet mogen vragen om een zonde of om het verbreken van de familiebanden. De reden dat het verbod op het vragen om het verbreken van familiebanden expliciet genoemd is door de Profeet (vrede zij met hem) is vanwege de ernstigheid van deze zonde, maar hetzelfde geldt voor andere zonden.

En ook een goede intentie is belangrijk. We kunnen natuurlijk om goede zaken vragen, maar het is ook belangrijk dat we goede intenties hebben met deze zaken. Het kan niet zo zijn dat wij Allah om iets goeds vragen, maar dat wij er iets slechts mee willen gaan doen. Wanneer wij bijvoorbeeld om gezondheid vragen, mogen wij daarbij niet de intentie hebben dat wij met ons gezonde lichaam verboden zaken gaan verrichten.

De aanwezigheid van een toegewijd hart

Bij het verrichten van smeekbeden is het belangrijk dat wij Allaah aanroepen met een toegewijd hart. Deze toegewijdheid kan niet bereikt worden wanneer iemand Allah gedachteloos aanroept, zonder volle aandacht. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Richt smeekbeden tot Allah met de overtuiging dat Allah je smeekbeden zal verhoren en weet dat Allah niet de smeekbeden verhoort die van een achteloos en onoplettend hart komen.” 10

Het verrichten van smeekbeden moet dus met de volle aandacht gebeuren en wij moeten weten Wie wij aanroepen en waar wij om vragen. Wij zouden ons moeten beseffen dat Degene Die wij aanroepen, de Bezitter van Eer is, de Almachtige. Wanneer wij Hem aanroepen moeten wij dat dus met onze volledige aandacht doen.

Godvrezend zijn (taqwa)

En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat we godvrezend (taqwa) zijn en dit is belangrijk in alle zaken. Wij zouden ons moeten realiseren dat Allah ons altijd ziet en daarom zouden we bewust moeten handelen. Dit houdt ook in dat we bewust moeten eten en drinken en dat we dus alleen van het goede en toegestane mogen eten en drinken. Maar ook moeten we bewust zijn hoe we Allah aanbidden, hoe we ons geld verdienen, hoe we onze tijd besteden, hoe we met anderen omgaan. Kortom: we moeten bij alles wat we doen bewust nadenken en erbij stilstaan dat Allah ons ziet. Allah zegt:

Voorwaar, Allah aanvaard alleen van de godvrezenden (moettaqoen). 11

Toegestaan voedsel eten

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“O mensen, Allah is goed en Hij accepteert alleen het goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft. Allah zegt: O boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden.” 12

En Allah heeft ook gezegd:

O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien. 13

Daarna vertelde de Profeet (vrede zij met hem) over een reiziger die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, terwijl hij zijn handen naar de hemel opheft, smekend: “O mijn Heer, O mijn Heer”, terwijl zijn voedsel haram is, zijn drinken haram is, zijn kleding haram is en hij door haram gevoed wordt. Hoe kan hij verhoord worden? 14

Hieruit kunnen we opmaken dat het belangrijk is dat we goed en toegestaan voedsel nuttigen om de kans op verhoring van onze smeekbeden te vergroten.

Het beste van Allah verwachten

Het is natuurlijk ook belangrijk dat we het beste van Allah verwachten en dat we Zijn beantwoording op onze smeekbeden verwachten, ongeacht of deze beantwoording snel komt of niet. In vele verzen bevestigt Allah dat Hij onze smeekbeden zal beantwoorden. Zo zegt Hij in de Koran:

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. 15

Allah is nabij Zijn dienaren met Zijn kennis, Zijn hulp en Zijn bescherming. Hij verhoort ons en dat was wat Zakariyya wist. Zakariyya smeekte Allah en hij sloot zijn smeekbeden af met de volgende woorden die in de Koran vermeld staan:

“Voorwaar, U bent het Die de smeekbede verhoort.” 16

Ook zegt Allah in de Koran:

En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord, (zeggend): “Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu een man of een vrouw is…” 17

En Hij zegt:

En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 18

En in een ander vers zien we dat Salih tegen zijn mensen zei:

“Vraagt Hem daarom om vergeving en wendt jullie dan in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is nabij, Verhorend.” 19

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen om smeekbeden te verrichten met de verwachting dat Allah onze smeekbeden zal verhoren. 20 En dat is de houding van de ware moslim: de ware moslim verwacht altijd het beste van Allah. Hij is op de hoogte van de grootheid, de macht en de kracht van Allah. Allah is tot alles in staat en daarom moeten wij er zeker van zijn dat Allah onze smeekbeden beantwoord. Wij moeten standvastig geloven dat Allah onze smeekbeden niet onbeantwoord laat. En dat is wat Allah ons belooft. Hij zegt immers:

“Waarlijk, jullie Heer is Bescheiden en Gul, en wanneer Zijn dienaar zijn handen aan Hem opheft in een smeekbede, is Hij verlegen om hen leeg terug te laten keren.” 21

________________________________

1: Soerah An-Naml 27:62
2: Soerah Ad-Djinn 72:18
3: Soerah Al-Bayyinah 98:5
4: Soerah Al-A’raaf 7:194
5: Sahih Al-Jami
6: Soerah Al-Isra 17:11
7: Al-Jawab al-Kafi, pagina 10
8: Aboe Dawoed
9: Sahih Al-Jami
10: At-Thirmidhi en Al-Hakim
11: Soerah Al-Maa’idah 5:27
12: Soerah Al-Moeminoen 23:51
13: Soerah Al-Baqarah 2:172
14: Moeslim
15: Soerah Al-Baqarah 2:186
16: Soerah Ali Imraan 3:38
17: Soerah Ali Imraan 3:195
18: Soerah Ghafir 40:60
19: Soerah Hoed 11:61
20: At-Thirmidhi
21: Aboe Dawoed, Ahmad en At-Thirmidhi