Islam

De naam Islam heeft een Arabische grondslag en betekent in het Nederlands onderwerping, overgave. Een moslim onderwerpt zich aan Allah. Dit onderwerpen aan Allah beperkt zich niet tot alleen het geloven in Hem en af en toe een gebed, maar het omvat een complete levenstijl. De islam biedt leiding voor ieder aspect in het leven van de moslim.

De Islam is gebouwd op vijf zuilen, welke ook wel de vijf zuilen van Islam genoemd worden. Deze vijf zuilen omvatten vijf belangrijke verplichtingen voor de moslim. Deze vijf zuilen zijn: de geloofsgetuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten in de maand Ramadan en de bedevaart naar Mekka.

In eerste instantie is de geloofsgetuigenis, de shahada, het allerbelangrijkste. Deze verplichting maakt het verschil tussen een moslim en een niet-moslim. Middels deze geloofsgetuigenis spreekt een moslim uit dat Allah de Enige God is Die het recht heeft om aanbeden te worden en dat Zijn profeet Mohammed, vrede zij met hem, Zijn profeet en Zijn dienaar is. Hij aanvaardt dus met deze woorden de Islam.

Voordat iemand de Islam binnen kan treden, dient hij te geloven in zes zaken. Deze zes zaken worden ook de zes zuilen van imaan (geloof) genoemd en het omvat dus hetgeen waarin een moslim dient te geloven. De moslim dient natuurlijk te geloven in Allah, in Zijn Bestaan, maar ook dat Hij het alleenrecht op aanbidding heeft, dat Hij de Enige Heerser is en in alles wat Hij ons bekend heeft gemaakt in de Qoraan en in de Soennah.

Daarbij dient de moslim te geloven in het bestaan van de Engelen en in wat er over de Engelen bekend gemaakt is bij de mensen en in wat er niet bekend is gemaakt. De moslim gelooft in de Profeten die vanaf de schepping van de aarde naar de mensheid gezonden zijn, of hun namen bekend zijn of niet. Enkele voorbeelden van profeten zijn Mohammed, vrede zij met hem, Adam, Noeh, Ibrahim, Moesa, Iesa en velen anderen. Allah heeft enkele Profeten Boeken gegeven met daarin het woord van Allah. De moslim dient ook in deze Boeken te geloven, zoals ze in beginsel neergezonden zijn door Allah. Enkele Boeken zijn bekend bij ons, zoals de Qoran, Indjiel, Taurat, maar de moslim gelooft ook dat er Boeken zijn neergezonden door Allah die niet (meer) bekend zijn bij de mensen.

Een vijfde zuil van imaan omvat het geloven in de Dag des Oordeels. De moslim gelooft dat de Dag des Oordeels zal aanbreken op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Op deze dag zal Allah oordelen tussen de mensen en iedereen belonen voor wat hij gedaan heeft.

Ook gelooft de moslim in de voorbeschikking. Dit geloof houdt in dat hij gelooft dat zowel het goede als het slechte voorbeschikt is en dat het niet zonder reden gebeurd. Zelfs de gebeurtenissen die in de ogen van de mensen slecht zijn steunen het goede, ook als dit niet (meteen) te zien is.

De andere vier zuilen van Islam zijn verplichte handelingen die de moslim dagelijks, van tijd tot tijd of minimaal één maal in zijn leven gedaan dient te hebben. Zo dient de moslim vijf keer per dag te bidden en hij vast in de maand Ramadan. Ook dient hij één keer per jaar de armenbelasting te betalen (az-zakaat) zodat daarmee de armen en de behoeftigen geholpen kunnen worden. En één keer in zijn leven dient een moslim de bedevaart af te leggen naar Mekka.

Deze vijf zuilen van islam en zes zuilen van imaan zijn het fundament van de Islam. De Islam is op deze fundamenten gebouwd en de zuilen kunnen vergeleken worden met de fundamenten van een huis. Het versterkt de moslim in zijn geloof. Een andere zaak die de moslim versterkt in zijn geloof is het verrichten van smeekgebeden, Lees meer over dua in de islam

Wil je moslim worden? Vind dan hier meer informatie over het bekeren tot de islam.

Houd je een spreekbeurt over de islam? Zie Spreekbeurt Islam. Of kijk hier voor een spreekbeurt over de ramadan.