Vind hulp in de Woorden van Allah

Je bent verdrietig: lees Soerah Al-Baqarah 2:25

En geef (O Mohammed) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onder door de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening zeggen zij: “Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien,” en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.

Je hebt gezondigd: lees Soerah Az-Zoemar 39:53

Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”

Je zoekt vrede: lees Soerah Al-Maa’idah 5:16

Allah leidt hen ermee die Zijn welbehagen zoeken naar wegen van vrede en Hij brengt hen vanuit de duisternissen naar het Licht, met Zijn verlof en Hij leidt hen naar een recht pad.

Je zoekt een helper: lees Soerah Al-Baqarah 2:257

Allah is de Helper van degenen die geloven, Hij voert hen van de duisternissen naar het licht.

Je bent gediscrimineerd op geslacht: lees Soerah Al-Azhaab 33:35

Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allah) en de vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdrage gevende vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die over hun kuisheid waken en de vrouwen die (daarover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning.

Je bent gediscrimineerd op afkomst: lees Soerah Al-Hoedjoerat 49:13

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.

Je zoekt liefde en rust: lees Soerah Ar-Roem 30:21

En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.

Je bent depressief: lees Soerah Ar-Ra’d 13:28

(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.

Je verlangt naar een goede vriend: lees Soerah Qaf 50:16

En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.

Je voelt je niet gewaardeerd: lees Soerah Al-Insan 76:22

Voorwaar dat is een beloning voor jullie en jullie daden zijn aanvaard.

Je voelt je een verliezer: lees Soerah Yoesoef 12:87

Wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, niemand wanhoopt aan de Genade van Allah.

Je voelt je onderbedeeld: lees Soerah Ibrahim 14:34

En Hij schonk jullie van alles wat jullie Hem vroegen. En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.

Je bent moe van de beproevingen: lees Soerah As-Sjarh 94:5

Voorwaar, zo komt met de moeilijkheid de verlichting.

Je eigen mensen zijn tegen je: lees Soerah Al-Foerqan 25:63

En de dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: Salam (vrede).

Je wilt verlost worden van angst: lees Soerah Al-Baqarah 2:62

Voorwaar, degenen die geloven, en degenen die het Jodendom belijden en de Christenen en de Sabiërs; (zij allen) geloven in Allah en in de Laatste Dag en zij verrichten goede werken: voor hen is hun beloning bij hun Heer en geen vrees zal er over hen zijn, noch zullen zij treuren.

Je wilt zeker zijn van vergeving: lees Soerah Ali Imraan 3:135

En degenen die, als zij een zedeloosheid hebben begaan, of zichzelf onrecht hebben aangedaan, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah.

Je wilt echt zeker zijn van vergeving: lees Soerah Al-Hidjr 15:49

Bericht mijn dienaren (O Mohammed): “Voorwaar, Ik ben de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige.”

 

hulpnodig