Dua om kennis en om met de rechtschapenen te zijn

Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) wordt vele malen bij naam in de Koran genoemd en is een verheven Profeet. Hij behoort tot de vijf vooraanstaande Profeten waartoe ook onze Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) was een standvastig moslim, die overtuigd was van het zuivere monotheïsme: het alleen aanbidden van Allah. Hij was hier standvastig in en gaf zich over aan Allah, zelfs al werd hij vele malen beproefd door Allah met zware beproevingen. Zo werd Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) opgedragen door Allah om zijn eigen zoon te offeren. Hoewel vele van ons zouden twijfelen, was Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) standvastig en hij vertrouwde volledig op Allah dat Hij zou laten gebeuren wat goed was. Hij was bereid om zelfs zijn eigen zoon te offeren. Uiteindelijk stuurde Allah een ram, om die te offeren in plaats van zijn zoon, maar deze situatie is één van de vele voorbeelden die ons de standvastigheid van deze verheven Profeet tonen. In de Koran worden verschillende voorbeelden genoemd.

Ook staat er in de Koran een smeekbede vermeld die door Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) is uitgesproken. Deze smeekbede luidt: ‘Mijn Heer, schenk mij wijsheid en verenig mij met de rechtschapenen. En maak mijn naam vermaard onder de lateren. En maak mij één van de erfgenamen van de Tuin van de gelukzaligheid. En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden. En verneder mij niet op de Da waarop er wordt opgewekt.’ Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) vraagt hier allereerst om wijsheid, waarover Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat hij hiermee om kennis vroeg. En dat hij vroeg om met de rechtschapen moslims te zijn in deze wereld en in het Hiernamaals, degene die ook geloofden in het zuivere monotheïsme. Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Toevlucht zoeken tegen de Shaitan

Allah de Verhevene zegt in de Koran, in Surah Al-Muminien: “En zeg: “Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de influisteringen van de Shayatien. En ik zoek mijn toevlucht tot U, mijn Heer, zodat zij niet bij mij komen.” Ibn Kathir heeft in zijn tafsir gezegd dat Allah de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in dit vers opdraagt om toevlucht bij Hem te zoeken tegen de vervloekte Shaitan, omdat niets en niemand anders ons tegen hem kan beschermen, alleen Allah. We worden daarom opgedragen om toevlucht te zoeken bij Allah en ook om Zijn Naam te noemen voor bijvoorbeeld het eten, het slachten en om Hem veelvoudig te gedenken, want Allah is onze Beschermer en Hij is de beste Beschermer.  Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Bescherming bij Allah zoeken tegen de Hel

Wie zijn de dienaren van de Barmhartige? In de Koran zegt Allah, de Verhevene, in een interpretatie van de betekenis: “De dienaren van de Barmhartige zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salaam.” En degenen die de nacht doorbrengen, terwijl zij voor hun Heer knielen en staan. En degenen die zeggen: “Onze Heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, haar bestraffing is een voortdurende kwelling. Voorwaar, het is een zeer slechte vestiging en verblijfplaats.” En degenen die wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden. En degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet, zal een bestraffing ontmoeten.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Smeken om het goede van deze wereld en het Hiernamaals

Allah, de Almachtige zegt in de Koran: “Wanneer jullie dan jullie (hadj)rituelen hebben voltooid, gedenk dan Allah, zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die zeggen: “Onze Heer, geef ons in de wereld,” maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel. En er zijn onder hen die smeken: “Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.” Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allah is snel in de afrekening.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Dua bij zorgen en verdriet

Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bij zorgen en verdriet altijd zei: “Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Almachtige, de Verdraagzame. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer van de Edele Troon. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer der werelden, de Heer van de aarde en de Heer van de Edele Troon.”  Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |

Smeekbede van degenen die nadenken

Allah spreekt in de Koran over de bezitters van verstand, die de Tekenen van Allah zien. Allah zegt over hen: “Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, zeggend: “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: “Geloof in jullie Heer,” dus geloven wij. Onze Heer vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers belooft heeft en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet.” Lees verder…

Smeekbede staat in Koran, Persoonlijk |

Allah prijzen en het goede vragen voor jezelf

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem en die zei tegen hem (vrede en zegeningen zij met hem): “Leer me woorden die ik kan zeggen,” waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei: “Zeg: “Niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten. Allah is de Grootste en alle lofprijzingen komen Hem toe. Vrij van alle tekortkomingen is Allah, de Heer der werelden. Er is geen macht noch kracht, behalve met de toestemming van Allah, de Almachtige, de Alwijze.” Toen zei de man: “Deze woorden zijn voor mijn Heer, welke zijn er voor mij?” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen: “Zeg: “O Allah, bedek mijn zonden, wees genadig voor mij, leid mij en schenk mij voorzieningen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen, Persoonlijk |

Waardevolle woorden

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Het zeggen van: “Vrij van alle tekortkomingen is Allah, alle lof komt Allah toe, er is geen God (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en Allah is de Allergrootste” is geliefder bij mij dan al hetgeen waarover de zon schijnt.” Lees verder…

Smeekbede staat in Lofprijzingen |

Smeekbede voor onderweg naar de moskee

Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de nacht eens doorbracht in het huis van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Abdullah ibn Abbas vertelt in zijn overlevering over de nacht van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij vertelt dat toen de Muadhin opriep tot het gebed, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) naar buiten ging (naar de moskee) zeggende: “O Allah, plaats licht in mijn hart en licht op mijn tong, en licht in mijn gehoor en licht in mijn ogen en plaats licht achter me, licht voor me, licht boven me en licht onder me. O Allah, begunstig me met licht.” Lees verder…

Smeekbede staat in Gebed |

Doea bij luiheid, gierigheid, lafheid en meer

Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) diende de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een lange tijd. Hij heeft het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hierdoor van dicht bij meegemaakt en heeft ons veel waardevolle kennis kunnen overleveren. Zo heeft hij overgeleverd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vaak de volgende doea hoorde zeggen: “O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.” Lees verder…

Smeekbede staat in Persoonlijk |