Rokia en dua

Rokia is kort gezegd het verkrijgen van genezing of bescherming van Allah door middel van Koranverzen en smeekbeden (dua). Een zeer belangrijk middel, maar helaas tevens een middel waar maar weinig moslims nog gebruik van maken of zelfs iets over weten. Er heerst vaak een taboe op rokia en eveneens op zaken als tovenarij (sihr), bezetenheid (mass), het boze oog (ayn) en jaloezie (hasad). Ten onrechte, want helaas zijn dit zaken die echt bestaan en waar veel mensen al ten prooi aan gevallen zijn, soms zelfs zonder dat ze het weten.

Genezing en bescherming verkrijgen met rokia

Rokia is een middel waarbij we dienen te onthouden dat Allah de Enige is Die hiertoe in staat is. Immers, wanneer we ziek zijn, kunnen we dozijnen vol pillen slikken, maar genezing vindt enkel plaats met de Wil van Allah. Allah beschermt en geneest Zijn dienaren als Hij dat wilt. Hij zegt:

“En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest.” 1

Om genezing te verkrijgen, roepen we Allah aan en vragen we Hem om genezing, wetende dat Allah onze smeekbeden verhoort, hierbij het voorbeeld van Profeet Ayoub volgend:

En (gedenk) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei): “Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en U bent de Barmhartigste der Barmhartigen.” 2

Hij riep Allah aan in tijden van tegenspoed en vroeg Allah om de tegenspoed voor hem op te heffen. En Allah liet zijn smeekbede niet onverhoord. In het vers erna kunnen we lezen:

Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op. 3

De smeekbede helpt dus tegenspoed op te heffen en dat is de kracht van de dua bij rokia. De smeekbede en rokia zijn dus nauw aan elkaar verbonden.

Rokia verrichten

Rokia kan door middel van Koranverzen en dua verricht worden. Een voorbeeld is de smeekbede die bij pijn verricht kan worden, maar er zijn ook andere smeekbeden die verricht kunnen worden. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van Koranverzen, zoals soerah Al-Fatiha, soerah Al-Baqara, ayat Al-Koersie, de laatste drie verzen van de Koran: surah al-iglassurah al-falaq en surah an-nas.

Op de volgende website staat een verzameling van Koran verzen en smeekbeden die gebruikt kunnen worden voor ruqya: Audiobestanden voor ruqya

Tovenarij, bezetenheid, boze oog en jaloezie voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen en dat zou ook ons uitgangspunt moeten zijn. Een aantal manieren om  deze verdorvenheden te voorkomen:

 • Een sterk geloof in Allah hebben
 • De smeekbeden van de ochtend en de avond uitspreken
 • Ook houden aan andere voorgeschreven smeekbeden
 • De verplichte gebeden op tijd verrichten
 • Andere verplichtingen uitvoeren, zoals het vasten
 • Wegblijven van verboden en verdorven zaken
 • Zoveel mogelijk in een staat van wudu zijn
 • Allah vaak gedenken
 • Vaak Koran lezen of ernaar luisteren
 • Soerah Al-Baqarah dagelijks of minstens één keer in de drie dagen in huis reciteren
 • Wegblijven van mensen die verdorven zaken verrichten
 • Je gezin beschermen door hen ook aan te moedigen tot bovenstaande zaken

Verder is het belangrijk om jezelf meer te verdiepen in wat rokia en zaken als tovenarij, bezetenheid, het boze oog en jaloezie inhouden. Kennis geeft macht, want enkel door kennis over deze zaken te hebben kun je het bestrijden. Meer informatie?

Oordeel over rokia

Rokia is toegestaan, mits het op een wijze gebeurd die toelaatbaar is binnen de islam. Wanneer dit het geval is, zal Allah met Zijn Wil degene genezen of beschermen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Er is niets mis met rokia, mits het geen shirk bevat.” 4

En dat is ook de mening die de geleerden opvolgen. Zij zeggen:

“Er schuilt geen kwaad in rokia, op de voorwaarde dat het bekend, begrijpelijk en vrij van afgoderij is.”

Er zijn dus twee vormen rokia: de toegestane vorm en de verboden vorm. De geleerden hebben gesteld dat de toegestane vorm van rokia aan een aantal voorwaarden dient te voldoen. Alle vormen rokia die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn vormen van verboden rokia. De voorwaarden zijn:

 1. Er moet gebruik worden gemaakt van de woorden van Allah of Zijn Namen en Eigenschappen. Alle vormen van rokia die we terugvinden in de sunnah voldoen aan deze voorwaarde.
 2. Het moet verricht worden in de Arabische taal of met een begrijpelijke betekenis.
 3. Het wordt verricht met het geloof dat de rokia zelf niet naar genezing leidt, maar dat dit gebeurt met de wil van Allah. 5

Andere voorwaarden die belangrijk zijn bij het verrichten van rokia is dat het geen shirk mag bevatten en mag ook niet verkregen worden bij tovenaars en waarzegsters. Voorbeelden van rokia die shirk bevatten of het herkennen van mensen die op een onjuiste manier te werk gaan zijn:

 • Er wordt naar de naam van de moeder gevraagd.
 • Er wordt gevraagd om ongewassen kledingstukken of gebruiksvoorwerpen.
 • Het schrijven van onbegrijpelijke spreuken, figuren, symbolen en amuletten (zelfs als je ergens tussen de Naam van Allah ziet staan of van Zijn Boodschapper).

Het is daarom belangrijk om altijd op zoek te gaan naar een betrouwbaar persoon en om te stoppen met de behandeling bij twijfel. Weet dat Allah geen genezing legt in een verboden zaken.

_____________________________________

1: Soerah As-Sjoe’ara 26:80
2: Soerah Al-Anbiya 21:83
3: Soerah Al-Anbiya 21:84
4: Moeslim
5: Ibn Hadjar in Fath ul-Bari 10/240