Waarom worden smeekbeden niet verhoord?

Eén van de grootste beproevingen waar wij als moslims mee te maken kunnen krijgen, is dat onze smeekbeden niet verhoord worden. Dit is waarom de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Allah smeekte om zijn smeekbede niet te laten behoren tot de smeekbeden die niet verhoord worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verrichtte een smeekbede om zijn smeekbede te laten verhoren:

O Allah, ik zoek mijn toevlucht tegen de kennis waarin geen voordeel is en tegen een hart die niet vrezend is en tegen een ziel die nooit voldaan is en tegen een smeekbede die niet verhoord wordt. 1

Ibrahim ibn Adham (moge Allah hem genadig zijn) werd eens gevraagd waarom smeekbeden niet verhoord werden. Hij stelde dat dit kwam doordat het hart dood was met betrekking tot 10 zaken. Lees zijn antwoord hier: Dode harten en niet verhoorde smeekbeden.

Verder zijn er verschillende redenen te noemen waarom een smeekbede niet verhoord wordt:

Haram levensonderhoud (verboden)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“O mensen, Allah is goed en Hij accepteert alleen het goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de boodschappers opgedragen heeft. Allah zegt: O boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden.” 2

En Allah heeft ook gezegd:

O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien. 3

Daarna vertelde de Profeet (vrede zij met hem) over een reiziger die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof, terwijl hij zijn handen naar de hemel opheft, smekend: “O mijn Heer, O mijn Heer”, terwijl zijn voedsel haram is, zijn drinken haram is, zijn kleding haram is en hij door haram gevoed wordt. Hoe kan hij verhoord worden? 4

Deze hadith laat ons de grootste oorzaak zien van het niet verhoren van onze smeekbeden. Wanneer we kijken naar het verhaal over de reizende man, dan zien we daarin meerdere factoren samenkomen waardoor zijn smeekbede wel verhoord zou moeten worden. Allereerst was hij reiziger, niet van een korte reis, maar van een lange reis. Hij was een lange tijd weg van zijn familie en hij maakte verre reizen. Daarnaast wekte zijn uiterlijke verschijning sympathie op: hij had verwarde haren en zat onder het stof. Ten derde hief hij zijn handen op naar de hemel, hopende dat Allah hem niet met lege handen zou achterlaten. Ook riep hij Allah aan bij één van Zijn Verheven Namen, ar-Rabb. En tenslotte herhaalde hij de Naam van Allah en hij herhaalde ook zijn dua.

Maar ondanks dat hij zich hield aan de etiquette van het verrichten van dua, werd zijn smeekbede niet verhoord. Niet alleen dat, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) maakt ons zelfs duidelijk hoe absurd het is dat deze man denkt dat hij verhoord kan worden, terwijl zijn levensonderhoud haram is: “…hoe kan hij verhoord worden…” Dit toont ons dat een haram levensonderhoud ervoor zorgt dat onze smeekbeden niet verhoord worden.

Het is dus belangrijk, als je wilt dat je smeekbeden verhoord worden, dat je levensonderhoud halal is, dat je op een toegestane wijze geld verdient en dat het eten wat je tot je neemt toegestaan is en niet haram. Het is dus belangrijk dat je geen geld verdient met bijvoorbeeld diefstal, overvallen, leugens of op een andere verdorven en verwerpelijke wijze. En ook dien je rein en toegestaan voedsel te eten en geen varkensvlees, alcohol of iets dergelijks te nuttigen.

Zonden begaan

Er is geen twijfel over mogelijk dat onze zonden tussen ons en het verhoren van onze smeekbeden in komen te staan. Om die reden zouden we, wanneer we een lange tijd smeekbeden verrichten terwijl ze niet verhoord worden, naar onszelf moeten kijken en onze handelingen. Misschien is er iets wat we doen wat er voor zorgt dat onze smeekbeden niet verhoord worden. Dit kunnen we ook terugzien in de volgende woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“De poorten van de hemelen zijn geopend in de diepte van de nacht en een verkondiger roept: Is er iemand die een smeekbede verricht die beantwoord kan worden? Wordt er iets gevraagd wat gegeven kan worden? Is er iemand die zich in onrecht bevindt, zodat het goed gemaakt kan worden? Er is geen moslim die dua verricht (op dit moment) of Allah zal hem verhoren, behalve de smeekbede van degene die haar privédelen verkoopt en een belastinginner.” 5

In deze overlevering kunnen we zien dat Allah van alle moslims de smeekbeden verhoord op dat tijdstip, behalve van de prostituee die haar lichaam verkoopt en van een belastinginner die op een onrechtvaardige wijze het geld van mensen neemt. Deze twee zonden zijn er dus oorzaak van dat dee smeekbeden van degenen die ze begaan verworpen worden. Zo zien we dat zonden ervoor kunnen zorgen dat smeekbeden niet verhoord worden.

Het adviseren van anderen

Het behoort tot ons geloof dat we voor onze medemoslims wensen wat we voor onszelf wensen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft namelijk gezegd:

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”

Natuurlijk willen we voor onszelf het goede en willen we beschermingen tegen het slechte en dat horen we dan ook voor onze medemoslims te wensen. Wanneer we iemand iets verkeerds zien doen, is het een verplichting voor ons om te proberen om degene ervan te weerhouden en ook zouden we anderen moeten aansporen om goede daden te verrichten. Het bewijs voor deze verplichting is te vinden in de woorden van Allah:

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. 7

Het nalaten van het oproepen tot het goede en het verbieden van het verwerpelijke, leidt dus naar de woede van Allah en Zijn bestreffing en dit zorgt ervoor dat onze smeekbeden niet verhoord worden. Dit is ook overgeleverd in een hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). 8

Haastig zijn

Dit punt is ook besproken bij de voorwaarden van de smeekbeden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd over het gehaast zijn met smeekbeden:

“De smeekbede van een dienaar zal verhoord worden, zolang hij niet vraagt om een zonde of om het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.”

Hierop werd de Profeet (vrede zij met hem) gevraagd wat haastig zijn inhoudt. De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde:

“De dienaar zegt: “Ik heb Allaah keer op keer aangeroepen, maar ik zie niet dat het verhoord is”, waarop hij de hoop op verhoring opgeeft en de smeekbede verlaat.” 9

We zouden de smeekbede dus niet moeten opgeven, zelfs al bidden we al jaren. We zouden door moeten gaan, want wie weet wordt onze smeekbede morgen wel verhoord. Ook zouden we niet vermoeid moeten raken van het verrichten van smeekbeden, zelfs al verrichten we de smeekbeden al voor een lange tijd.

Vragen om een verboden zaak

Het vragen om een verboden zaak zorgt ervoor dat de smeekbede niet verhoord wordt. Het vragen om een haram zaak of bijvoorbeeld het vragen om het verbreken van de familiebanden zorgt voor de verwerping van de smeekbede.

Drie soorten mensen

Er zijn drie groepen mensen van wie de smeekbeden niet verhoord worden: de man die getrouwd is met een slechte vrouw, een man die geld uitleent, maar geen afspraken maakt en een man die zijn geld aan een dwaas geeft. Aboe Moesa al-Ashari heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Drie mensen zullen smeekbeden verrichten, maar ze zullen niet verhoord worden. (De eerste is) een man die getrouwd is met een vrouw met een slecht karakter, maar hij is niet van haar gescheiden. (De tweede is) een man die geld heeft weggegeven als een lening aan een andere man, maar er was geen getuige aanwezig. (De derde is) een man die geld geeft aan een dwaas, terwijl Allah zegt: Geeft niet degenen die zwak van geest zijn jullie eigendommen.” 10

Het verwaarlozen van de etiquette van dua

Bij het verrichten van smeekbeden is het belangrijk dat we rekening houden met de voorwaarden en de etiquette van het verrichten ervan. Wanneer we dit niet doen, kan dat de oorzaak zijn van het niet verhoren van onze smeekbeden. Dus het is belangrijk dat we altijd naar onszelf kijken of we ons aan de voorwaarden houden. 

______________________________________ 

1: Moeslim en anderen
2: Soerah Al-Moeminoen, 23:51
3: Soerah Al-Baqarah, 2:172
4: Ahmed, Moeslim, At-Thirmidhi en anderen
5: Al-Tabarani
6: Boekhaarie en Moeslim
7: Soerah Ali Imran 3:110
8: At-Thirmidhi
9: Sahih Al-Jami
10: Al-Haakim