Smeekbeden tijdens de Ramadan

De maand Ramadan is een bijzondere maand waarin het vasten centraal staat. Het vasten tijdens de maand Ramadan behoort tot de vijf zuilen van islam en is dus een belangrijke daad van aanbidding die vele geestelijke en lichamelijke voordelen met zich meebrengt. Allah zegt over het vasten in de Koran:

O jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie ook was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn. (Soerah Al-Baqarah 2:183).

Deze bijzondere maand zou in het teken moeten staan van het verkrijgen en het behouden van godsvrucht. Dit wordt natuurlijk bereikt door middel van de onthouding van voedsel en drinken, maar ook door het vermeerderen van daden van aanbidding, waaronder het verrichten van smeekbeden. En ook zouden we gebruik moeten maken van een speciale nacht die tijdens deze bijzondere maand plaatsvindt: Lailatoel Qadr in de laatste 10 nachten, die eveneens belangrijk zijn.

Het voorbeeld van de vrome voorgangers

Het is overgeleverd dat sommige vrome voorgangers gewend waren om zes maanden lang Allah te smeken om de Ramadan te mogen halen. Wanneer de Ramadan dan voorbij was, smeekten ze Allah vijf maanden lang om hun vasten en goede daden van hen te accepteren.

Wij zouden onze Heer dus moeten smeken om ons de Ramadan te laten halen, standvastig en in een goede gezondheid verkerend. Daarbij zouden we Hem moeten vragen om ons te helpen in het gehoorzamen van Hem en om acceptatie van onze goede daden die we omwille van Hem verrichte. Hiermee het voorbeeld van de vrome voorgangers volgend, die er altijd op gericht waren om het welbehagen van Allah te verkrijgen, moge Allah hen genadig zijn.

Overleveringen over smeekbeden tijdens het vasten

Anas heeft overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Drie gebeden worden niet verworpen: het gebed van een vader, het gebed van een vastende en het gebed van een reiziger.” (Al-Bayhaqi).

Aboe Hoerayrah heeft in een andere overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“…Er zijn drie personen van wie de smeekbede niet geweigerd zal worden: een rechtvaardige leider, een vastende tot hij zijn vasten verbreekt en degene die onrecht aangedaan wordt…” (Ahmad).

En in een andere zelfde hadith staat:

“…de vastende wanneer hij zijn vasten verbreekt…” (At-Thirmidhi).

Smeekbede bij iftar (verbreken vasten)

Sheikh ibn Othaymin heeft gezegd, in Al-Liqaa al-Shahri, toen hem gevraagd werd wat het juiste tijdstip was om smeekbeden te verrichten bij het verbreken van het vasten, ervoor, tijdens of erna:

“Dua zou verricht moeten worden voor iftar (het verbreken van het vasten), bij het Maghreb-gebed, want dit verenigt nederigheid en zwakheid, omdat degene nog aan het vasten is. Al deze zaken zorgen ervoor dat iemands dua verhoord wordt. Na het verbreken van het vasten is iemand blij en ontspannen en dit kan ervoor zorgen dat iemand achteloos wordt.

Maar er is een hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die toont, als het sahih is, dat de smeekbede verricht moet worden na het vasten. Het zegt: “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.” (overgeleverd door Aboe Dawoed en sahih verklaard door Al-Albaani). Dit kan enkel betekenen dat het na het verbreken van het vasten is. Ook is er overgeleverd dat sommigen van de sahaabah zeiden: “O Allah, voor U heb ik gevast en met Uw voorzieningen heb ik mijn vasten verbroken.”

Leer hier de smeekbede bij iftar en gebruik deze bij het verbreken van het vasten.

Smeekbeden bij daden van aanbidding

Het verrichten van smeekbeden na en tijdens daden van aanbidding kent zijn basis in de islamtische shariah. We zijn bekend met het verrichten van smeekbeden tijdens en aan het einde van het gebed en tijdens en na het vervullen van de rituelen van de Hajj. Als Allah het wil, is het vasten hier niet van uitgesloten.

Handige smeekbeden Ramadan