Salaat istikhaarah

Het istikhaarah gebed is een sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), die hij voorschreef aan iedereen die iets wilt gaan doen, maar erover twijfelt. De taalkundige betekenis van het woord istikhaarah is ‘het zoeken van leiding om een beslissing over iets te maken’. In het Arabisch wordt er ook wel gezegd: “Istakhir Allah yakhir laka” wat betekent “Zoek leiding bij Allah en Hij zal jou (naar het goede) leiden”. De religieuze betekenis van het woord is ‘het zoeken van leiding (naar de juiste beslissing)’. Dit houdt natuurlijk in dat we leiding zoeken bij Allah, want Hij weet welke keuze het beste is voor ons. Het verrichten van istikhaarah doen we door middel van het gebed en de smeekbede die ons overgeleverd zijn hiervoor.

Het bewijs voor het istikhaarah-gebed

Jabir heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn metgezellen leerde om istikhaarah te verrichten bij alle kwesties, zoals hij hen ook verzen uit de Koran leerde. Hij zei:

“Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen: “O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht. en ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houdt het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand vab nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.” (Boekhaarie).

De smeekbede in het Arabisch is te vinden door op deze link te klikken.

Het verrichten van het istikhaarah-gebed

De wijze waarop salaat istikhaarah verricht wordt, is door eerst twee vrijwillige gebedseenheden te bidden. Het gaat dus niet om een verplicht gebed, maar om een vrijwillig gebed die twee rakah telt.

Er zijn drie verschillende meningen over wat er gereciteerd zou moeten worden tijdens deze twee gebedseenheden:

De Hanafies, de Malikis en de Shafa’is zeggen dat het aangeraden is om na soerah Al-Fatihah soerah Al-Kafiroen in de eerste rakah te reciteren en in de tweede soerah Al-Ichlaas. An-Nawawi heeft over de reden hiervoor gezegd dat het reciteren hiervan oprechtheid toont en dat je uitdrukkelijk laat zien dat je al je zaken aan Allah overlaat. Ook stellen ze dat het toegestaan is om ook andere verzen uit de Koran te reciteren die duiden op het maken van beslissingen.

Anderen van de vrome voorgangers zeggen dat het goed is om het volgende vers te reciteren in de eerste gebedseenheid na soerah Al-Fatihah:

“En jouw Heer schept wat Hij wil en Hij verkiest (wie Hij wil). Het is niet aan hen om te kiezen. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij aan deelgenoten (aan Hem) toekennen. En jouw Heer weet wat hun harten verbergen en wat zij openlijk doen. En Hij is Allah, er is geen god dan Hij. Aan Hem behoort alle lof, in deze wereld en in het Hiernamaals, en aan Hem behoort het oordeel en tot Hem zullen jullie teruggekeerd worden.” (Soerah Al-Qasas 28:68-70).

En het volgende vers in soerah Al-Ahzaab tijdens de tweede rakah:

“En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling.” (33:36).

De Hanbalis en sommigen van de geleerden stellen dat er geen specifieke verzen zijn die gereciteerd dienen te worden tijdens het istikhaarah-gebed.

Na het verrichten van de twee gebedseenheden dient de smeekbede opgezegd te worden. Dit kan zowel voor de tasliem als na de tasliem, dus na het beëindigen van het gebed. Sheikh ibn Taymiah werd erover gevraagd en hij zei in Al-Fatawa al-Kubra:

“Het antwoord is dat het toegestaan is om de istikhaarah dua te reciteren voor of na de salaam, ongeacht of je salaat al-istikhaarah verricht of een ander gebed. Het reciteren van dua voor de salaam is aanbevolen, aangezien de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gewend was om vele dua te reciteren voor de salaam. Daarbij is de dienaar nog in een staat van het gebed voor de salaam, dus het is beter voor hem om dan dua te verrichten.”

De smeekbede zonder gebed

Hoewel het beter is om eerst twee gebedseenheden te bidden en om daarna de smeekbede te verrichten, is het ook toegestaan om de smeekbede uit te spreken zonder gebed, wanneer degene om welke reden dan ook niet kan bidden. An-Nawawi heeft gezegd in Kitaab Al-Adhkaar:

“Wanneer hij niet het gebed kan verrichten, dan kan hij de dua van istikhaarah reciteren.”

Overigens is het natuurlijk beter om wel eerst twee gebedseenheden te verrichten. Er is immers niks beters dan het gebed en door eerst het gebed te verrichten, komen we als het ware met een introductie voordat we onze zaak aan Allah voorleggen. Door het gebed laten we Allah zien dat we Hem aanbidden, dat we Hem prijzen en dat we ons lot in Zijn Handen leggen.

Ibn Abi Jamrah heeft gezegd:

De wijsheid achter het verrichten van het gebed voor de smeekbede is bedoeld om het goede van deze wereld te combineren met het goede van de volgende wereld. Iemand dient op de deur van de Koning (Allah) te kloppen en er is niets wat effectiever werkt dan het gebed, want het bevat het verheerlijken en het lofprijzen van Allah en het toont zijn afhankelijkheid aan Hem ten alle tijden.